📢 Dziękujemy 📢 Do zobaczenia za rok 📢  

Organizator:

Zanim myśliwy odda strzał - jak to jest z tym polowaniem?

Podziel się

Jesień to nie tylko okres zalotów jeleni czy danieli, o których mogliśmy poczytać w poprzednich postach, ale to czas spacerów i grzybobrania, w którym Polacy dużo chętniej odwiedzają lasy niż w innych porach roku. Jest to czas kiedy do lasu częściej wyruszają również myśliwi.

Myśliwy aby mógł iść na polowanie i upolować jakąkolwiek zwierzynę musi spełnić szereg wymagań. Pierwszym z nich jest posiadanie ważnego upoważnienia tzw. odstrzału, w którym są jednoznacznie wskazane gatunki zwierząt oraz określona ich liczba. To upoważnienie wydawane jest na określony czas najczęściej na 2 do 3 miesięcy. W tym czasie myśliwy może upolować tylko to, co ma wpisane w tym upoważnieniu i nic więcej. W przypadku kiedy na terenie danego obwodu zostanie już wykonany założony plan na dany gatunek czy rodzaj zwierzyny, myśliwy nie może upolować danego osobnika, mimo posiadanego upoważnienia. Wynika to z wczesnej opisywanego tematu, dotyczącego rocznych planów łowieckich, w których zawarte są wielkości odstrzału poszczególnych gatunków na dany sezon.

Na możliwość polowania na daną zwierzynę mają również wpływ posiadane przez myśliwego uprawnienia. Wyróżniamy trzy rodzaje uprawnień tj. podstawowe uprawniające do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej; selekcjonerskie  uprawniające do odstrzału wszystkich zwierząt łownych oraz sokolnicze uprawniające do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.

Kolejnym i to równie ważnym jak nie najważniejszym czynnikiem determinującym co można w danym czasie upolować są okresy ochronne. Odstrzał jakiegokolwiek zwierzęcia poza okresem polowań jest przestępstwem i aktem kłusownictwa. Każdy gatunek ma ściśle określone terminy, które różnią się w przypadku poszczególnych gatunków, a nawet płci u danego gatunku.

I tak na przykład:

  • na sarny kozły (samce) okres polowań trwa od 11 maja do 30 września;
  • na sarny kozy (samice) od 1 października do 15 stycznia;
  • w przypadku jeleni na byki (samce) możemy polować między 21 sierpnia, a końcem lutego;
  • natomiast na łanie (samice) od 1 września do 15 stycznia.

Terminy polowań w niektórych przypadkach nie są jednakowe na terenie całej Polski. Terminy polowań mogą się różnić na dużo mniejszych powierzchniach, niż województwa. Dotyczy to np. polowań na drapieżniki tj. lis i borsuk. Na lisy można polować między 1 czerwca a 31 marca, a na borsuki między 1 września a 30 listopada. Jednak w przypadku kiedy na danych obwodach występuje głuszec i cietrzew (dwa bardzo rzadkie gatunki ptaków) odstrzał wyżej wymienionych drapieżników myśliwi mogą prowadzić cały rok.

Jak widać z przytoczonych powyżej argumentów myśliwy, aby mógł polować musi posiadać po pierwsze odpowiednie uprawnia, po drugie posiadać odpowiednie upoważnienie z określoną szczegółowo liczbą osobników danych gatunków do odstrzału oraz po trzecie może tylko i wyłącznie polować w okresach przewidzianych prawem do polowania.